HOŞGELDİNİZ!.
Ender Varol - Sitenin Kuruluş Tarihi: 2009

Davranış Bilimlerine Giriş

                                                                                  SOSYOLOJİYE GİRİŞ VE YÖNTEM
                                                                   SOSYOLOJONİNİN BAKIŞ AÇISI VE FARKLILIĞI
Soru 1 : tarih boyunca atalarımız gözetlemiş olduğu toplumsal olaylarda nasıl bir kanıya varmıştır ?
Cevap 1 :
A ) neden insanlar yaşamları boyunca aile kurmuşlar ve neden bir tanrıya inanmışlardır?
B ) niye bir grubun yaşam biçimi bir diğerinden farklıdır?
C ) neden bazı insanlar toplumsal kurallara itaat edip uyarken bazıları uymaz?
D ) niye bazı insanlar fakir bazıları zengindir?
E ) niçin hiç istenmediği halde savaşlar olmaktadır?
F ) insanları savaşmaya iten faktörler nelerdir?
G) toplumu bir arada tutan şey nedir?
H ) neden toplumlar zamanla değişmektedir?
                                                                                         SOSYOLOJİNİN ALT DALLARI
Soru 2 : sosyolojinin alt dalları nelerdir? Yazınız.
Cevap 2 :
A ) bilgi sosyolojisi
B ) ekonomi sosyolojisi
C ) sanayi sosyolojisi
D ) kent sosyolojisi
E ) köy ( kırsal ) sosyolojisi
F ) din sosyolojisi
G ) hukuk ( tüze ) sosyolojisi
H ) siyaset sosyolojisi
I ) eğitim sosyolojisi
J ) uygulamalı sosyoloji
 
Soru3 : bilgi sosyolojisi nedir? Yazınız.
Cevap3 : temel konusu uygarlık, kültür, toplum, sınıf ve grup tiplerine göre öncelikli bilgi türlerinin ve biçimlerinin araştırılmasıdır. Ayrıca; değişik toplum yapılarına göre, bilginin ve bilgiyi oluşturan ve yayan kişinin rolleri, bilginin yayılması ve biçimlerinin toplumsal anlamı, bilgi türleri gibi konularla ilgilenir.
Soru4 : ekonomi sosyolojisi nedir? Yazınız.
Cevap4 : ekonomi dalındaki bilgilerden de faydalanarak; teknoloji, gelir dağılımı, tüketim ve farklılaşması, iş bölümü, ulusal düzeyde karar mekanizmaları ve yapısı gibi konularla ilgilenir.
Soru5 : sanayi sosyolojisi nedir? Yazınız.
Cevap5 : çalışma ya da iş sosyolojisi olarak da nitelenen sanayi sosyolojisi; örgüt sosyolojisi, psikoloji, sosyal psikoloji, iş idaresi, ekonomi gibi birçok sosyal bilimin ve bu bilimlerin özel dallarından bir çoğunun çeşitli düzeylerde kurdukları ilişkileri kapsamakta ve toplumsal gerçeğin bir bütünlüğü açısından, bunları toplumun yapısına göreli olarak bir sentez haline getirmeye çalışmaktadır.
İşyerinin yapısı, güvenliği, sendikalaşma hareketleri, verimlilik, işçi-işveren ilişklileri, sanayi ve toplum ilişkilier gibi konuları inceler. Son zamanlarda boş zamanların değerlendirilmesi konusu üzerinde ciddi anlamda durulmuştur.
Soru6 : kent sosyolojisi nedir? Yazınız.
Cevap6 : kentlerin oluşumu, konutları, kent yaşamının insan ve toplum üzerine etkileri, kentsel yaşam, kentsel yaşamın doğurduğu sorunlar, kentlerin yerleşim düzeni, yeni kentlerin kuruluşu ve gelişmesi, kentsel imajların gruplara göre değişimi gibi çeşitli konuları inceleyen bir özel sosyoloji dalıdır.
Soru7 : köy ( kırsal ) sosyolojisi nedir? Yazınız.
Cevap7 : tarım kesiminin sorunları, kırsal alanda toplumsal değişme, teknolojik değişmenin yarattığı sorunlar, değer sistemlerindeki değişmeler, kasaba-köy-şehir ilişkileri, köyde liderlik sorunu, köyün genel yönetim sorunları gibi konularla ilgilenmektedir.
Soru8 : din sosyolojisi nedir? Yazınız.
Cevap8 : ilk din sosyolojisi günümüz azgelişmiş dinlerin yada geçmişteki toplumların dinlerinin incelenmesine yönelik olmuştur.dinin toplumdaki yeri ve diğer toplumsal kuram ve oluşumlar üzerindeki etkileri, teknolojik, ekonomik ve toplumsal değişmenin dinsel pratikleri belirleme biçimleri, sanayileşme ve kentleşme ile dinsel pratikler arasındaki ilişkiler, dinsel otoritenin toplumsal rolü ve gücü kültür ve uygarlıkların dinsel temelleri, din sosyolojisinin ele aldığı konular arasındadır.
Soru9 : hukuk ( tüze ) sosyolojisi nedir? Yazınız.
Cevap9 : hukuk ile hukuk bilimi aynı şeyi inceler. Toplumbilimci, hukuk kurallarını belli bir toplumsal durumun anlatımı olarak alıp inceler; çünkü her toplum, özellikle çağdaş toplum yaşamının bütün yönlerini hukuk düzeninde yansıtır.
Hukuk, belirli bir toplumda, birey grupların toplumsal ilişkileri ve eylemleri üzerinde normatif, emredici ve yaptırımcı bir etki yapar. Toplum tarafından meşru olarak kabul edilen ve kurallarla belirginleşen bir toplumsal kontröl mekanizmasıdır.
Hukuk sosyolojisi, özellikle, hukuk, ahlak ve halkın görenek ve kurallarını ayırtetmede, yükümlülük düşüncesinin gelişiminde, suçluluk, ailenin evrimi ve boşanma, yetki ve sorumluluk alanlarında önemli sonuçlar almış bulunmaktadır.
Soru10 : siyaset sosyolojisi nedir? Yazınız.
Cevap10 : tarihinde iki açıdan tanımlanmıştır. Bir tanıma göre siyaset bilimi devleti, onun kuruluş ve işyleşini inceler. Bu geleneksel anlayıştır. Yeni bir anlayışa göre ise siyaset bilimi, erk olaylarını, başka bir deyişle yönetme ve yönetilme olayını bunun kurumsallaşma sürecini inceler. Bu ikinci yaklaşım siyasal bilimin toplumbilimsel bakış açısından ve toplumbilimin verilierinden etkilenerek, insanların siyasal davranışlarına etkide bulunan bütün toplumsal etkenleri de incelemeye başlamasının bir sonucu olmuştur.
Bu açıdan siyaset sosyolojisinin en belirgin amaçlarından biri, toplumların yapılarıyla siyasal rejimleri arasındaki ilişkileri inceleyerek, bir siyasal rejim tipolojisine ulaşmaktadır. Bu bakımından siyasal parti tiplerinin, parti fonksiyonlarının ve parti sistemlerinin incelenmesi, siyaset sosyolojisinin önem verdiği konulardan biridir. Bu grupların, ekonomik ve toplumsal kökenleri, tipleri ( mesleki, ideolojik, bilimsel ) siyasal otorite üzerindeki etki yolları ve biçimleri önemli araştırma konularını kapsar. Bir başka araştırma alanı da, siyasal katılma ve seçimleri kapsamaktadır. Bireylerin genel siyasal davranışları, siyasal örgütler içerisindeki etkinlikleri bu disiplinlin bir başka uğraşı alanıdır.
Soru11 : eğitim sosyolojisi nedir? Yazınız.
Cevap11 : eğitim sosyolojisi bir yandan sosyo-ekonomik kalkınmada eğitimin, özellikle de teknik eğitimin oynadığı rol ve ülkenin nüfus yapısının özelliklerine uygun bir eğitim planlanmasına duyulan ihtiyaç konularıyla ilgilenmektedir. Diğer yandanda eğitim sosyolojisi, aşağı yukarı bütün ülkelerin anayasa ve yasalarında belirtilen, sosyal adalet, eğitimde fırsat eşitliği ve bölgeler arası dengesizliklerin giderilmesi gibi çağın zorunlu kıldığı temel toplumsal ilkeleri belirlemeye çalışır.
 
Soru12 : uygulamalı ve klinik sosyoloji ne demektir? Yazınız.
Cevap12 : sosyolojik bilgi ve pratiğin birlikte kullanılmasıdır. Aynı zamanda bir sorun çözme aracıdır. Sosyologların oluşturduğu bu duruma klinik sosyoloji denir.
                                                               SOSYOLOJİDE KULLANILAN ARAŞTIRMA YÖNTEM VE TEKNİKLERİ
Soru1 : bilimde araştırma yapılırken birbirinden ayrılmayan iki bağ çalışma nedir? Yazınız.
Cevap1 : teori ( bilgiyi biriktirmek ), yöntem ( veri toplamak).
Soru2 : kuram nedir? Yazınız.
Cevap2 : bilgi edinme sürecinin herhangi bir aşamasında ortaya atılan, bilimsel yöntemle saptanmış bilgilerden oluşan, iç tutarlılığı olan bir açıklama biçimidir.
Soru3 : kuramı oluşturan 3 temel öğe nedir? Yazınız.
Cevap3 : önerme, kavram ve tanımlar
Not: kuramlar, tanımlara dayalı kavram, kavramlara dayalı önermelerden meydana gelir. Bilimsel bilgi üretmede kulanılan kavramların, açık ve seçik bir tanımının yapılması gerekir.
                                                                         BİLİMSEL ARAŞTIRMA İLKELERİ
Soru1: bir bilimsel araştırmada olması gereken temel özellikler nelerdir? Yazınız.
Cevap1: nesnellik ( objektiflik ), doğruluk ve tekrar, basitlik ve açıklık, sınırlılık.
 
                                                      BİLİMSEL YÖNTEMDE TAKİP EDİLMESİ GEREKEN AŞAMALAR
Soru1 : bir bilimsel araştırmada takip edilmesi gereken aşamalar nelerdir? Yazınız.
Cevap1 :
A ) araştırması gereken sorunu ortaya koyup tanımlamak.
B ) konu ile ilgili bilgileri toplamak.
C ) hipotezi formüle etmek.
D ) veri toplamak ve verilerin analizini yapmak.
E ) hipotezle ilgili sonuçlara ulaşmak.
Soru2 : veri toplamak ve verileri analiz etmede kullanılan teknikler nelerdir? Yazınız.
Cevap2 : deney, gözlem ve saha araştırmasıdır.
Soru3 : verilen sunumunda kullanılan istatiksel teknikler nelerdir? Yazınız.
Cevap3: korelasyon ve tablolar biçiminde sunulması.
 
                                                      SOSYOLOJİYE GİRİŞ VE YÖNTEM
                                        SOSYOLOJONİNİN BAKIŞ AÇISI VE FARKLILIĞI
Soru 1 : tarih boyunca atalarımız gözetlemiş olduğu toplumsal olaylarda nasıl bir kanıya varmıştır ?
Cevap 1 :
A ) neden insanlar yaşamları boyunca aile kurmuşlar ve neden bir tanrıya inanmışlardır?
B ) niye bir grubun yaşam biçimi bir diğerinden farklıdır?
C ) neden bazı insanlar toplumsal kurallara itaat edip uyarken bazıları uymaz?
D ) niye bazı insanlar fakir bazıları zengindir?
E ) niçin hiç istenmediği halde savaşlar olmaktadır?
F ) insanları savaşmaya iten faktörler nelerdir?
G) toplumu bir arada tutan şey nedir?
H ) neden toplumlar zamanla değişmektedir?
                                                                  SOSYOLOJİNİN ALT DALLARI
Soru 1 : sosyolojinin alt dalları nelerdir? Yazınız.
Cevap 2 :
A ) bilgi sosyolojisi
B ) ekonomi sosyolojisi
C ) sanayi sosyolojisi
D ) kent sosyolojisi
E ) köy ( kırsal ) sosyolojisi
F ) din sosyolojisi
G ) hukuk ( tüze ) sosyolojisi
H ) siyaset sosyolojisi
I ) eğitim sosyolojisi
J ) uygulamalı sosyoloji
 
Soru3 : bilgi sosyolojisi nedir? Yazınız.
Cevap3 : temel konusu uygarlık, kültür, toplum, sınıf ve grup tiplerine göre öncelikli bilgi türlerinin ve biçimlerinin araştırılmasıdır. Ayrıca; değişik toplum yapılarına göre, bilginin ve bilgiyi oluşturan ve yayan kişinin rolleri, bilginin yayılması ve biçimlerinin toplumsal anlamı, bilgi türleri gibi konularla ilgilenir.
Soru4 : ekonomi sosyolojisi nedir? Yazınız.
Cevap4 : ekonomi dalındaki bilgilerden de faydalanarak; teknoloji, gelir dağılımı, tüketim ve farklılaşması, iş bölümü, ulusal düzeyde karar mekanizmaları ve yapısı gibi konularla ilgilenir.
Soru5 : sanayi sosyolojisi nedir? Yazınız.
Cevap5 : çalışma ya da iş sosyolojisi olarak da nitelenen sanayi sosyolojisi; örgüt sosyolojisi, psikoloji, sosyal psikoloji, iş idaresi, ekonomi gibi birçok sosyal bilimin ve bu bilimlerin özel dallarından bir çoğunun çeşitli düzeylerde kurdukları ilişkileri kapsamakta ve toplumsal gerçeğin bir bütünlüğü açısından, bunları toplumun yapısına göreli olarak bir sentez haline getirmeye çalışmaktadır.
İşyerinin yapısı, güvenliği, sendikalaşma hareketleri, verimlilik, işçi-işveren ilişklileri, sanayi ve toplum ilişkilier gibi konuları inceler. Son zamanlarda boş zamanların değerlendirilmesi konusu üzerinde ciddi anlamda durulmuştur.
Soru6 : kent sosyolojisi nedir? Yazınız.
Cevap6 : kentlerin oluşumu, konutları, kent yaşamının insan ve toplum üzerine etkileri, kentsel yaşam, kentsel yaşamın doğurduğu sorunlar, kentlerin yerleşim düzeni, yeni kentlerin kuruluşu ve gelişmesi, kentsel imajların gruplara göre değişimi gibi çeşitli konuları inceleyen bir özel sosyoloji dalıdır.
Soru7 : köy ( kırsal ) sosyolojisi nedir? Yazınız.
Cevap7 : tarım kesiminin sorunları, kırsal alanda toplumsal değişme, teknolojik değişmenin yarattığı sorunlar, değer sistemlerindeki değişmeler, kasaba-köy-şehir ilişkileri, köyde liderlik sorunu, köyün genel yönetim sorunları gibi konularla ilgilenmektedir.
Soru8 : din sosyolojisi nedir? Yazınız.
Cevap8 : ilk din sosyolojisi günümüz azgelişmiş dinlerin yada geçmişteki toplumların dinlerinin incelenmesine yönelik olmuştur.dinin toplumdaki yeri ve diğer toplumsal kuram ve oluşumlar üzerindeki etkileri, teknolojik, ekonomik ve toplumsal değişmenin dinsel pratikleri belirleme biçimleri, sanayileşme ve kentleşme ile dinsel pratikler arasındaki ilişkiler, dinsel otoritenin toplumsal rolü ve gücü kültür ve uygarlıkların dinsel temelleri, din sosyolojisinin ele aldığı konular arasındadır.
Soru9 : hukuk ( tüze ) sosyolojisi nedir? Yazınız.
Cevap9 : hukuk ile hukuk bilimi aynı şeyi inceler. Toplumbilimci, hukuk kurallarını belli bir toplumsal durumun anlatımı olarak alıp inceler; çünkü her toplum, özellikle çağdaş toplum yaşamının bütün yönlerini hukuk düzeninde yansıtır.
Hukuk, belirli bir toplumda, birey grupların toplumsal ilişkileri ve eylemleri üzerinde normatif, emredici ve yaptırımcı bir etki yapar. Toplum tarafından meşru olarak kabul edilen ve kurallarla belirginleşen bir toplumsal kontröl mekanizmasıdır.
Hukuk sosyolojisi, özellikle, hukuk, ahlak ve halkın görenek ve kurallarını ayırtetmede, yükümlülük düşüncesinin gelişiminde, suçluluk, ailenin evrimi ve boşanma, yetki ve sorumluluk alanlarında önemli sonuçlar almış bulunmaktadır.
Soru10 : siyaset sosyolojisi nedir? Yazınız.
Cevap10 : tarihinde iki açıdan tanımlanmıştır. Bir tanıma göre siyaset bilimi devleti, onun kuruluş ve işyleşini inceler. Bu geleneksel anlayıştır. Yeni bir anlayışa göre ise siyaset bilimi, erk olaylarını, başka bir deyişle yönetme ve yönetilme olayını bunun kurumsallaşma sürecini inceler. Bu ikinci yaklaşım siyasal bilimin toplumbilimsel bakış açısından ve toplumbilimin verilierinden etkilenerek, insanların siyasal davranışlarına etkide bulunan bütün toplumsal etkenleri de incelemeye başlamasının bir sonucu olmuştur.
Bu açıdan siyaset sosyolojisinin en belirgin amaçlarından biri, toplumların yapılarıyla siyasal rejimleri arasındaki ilişkileri inceleyerek, bir siyasal rejim tipolojisine ulaşmaktadır. Bu bakımından siyasal parti tiplerinin, parti fonksiyonlarının ve parti sistemlerinin incelenmesi, siyaset sosyolojisinin önem verdiği konulardan biridir. Bu grupların, ekonomik ve toplumsal kökenleri, tipleri ( mesleki, ideolojik, bilimsel ) siyasal otorite üzerindeki etki yolları ve biçimleri önemli araştırma konularını kapsar. Bir başka araştırma alanı da, siyasal katılma ve seçimleri kapsamaktadır. Bireylerin genel siyasal davranışları, siyasal örgütler içerisindeki etkinlikleri bu disiplinlin bir başka uğraşı alanıdır.
Soru11 : eğitim sosyolojisi nedir? Yazınız.
Cevap11 : eğitim sosyolojisi bir yandan sosyo-ekonomik kalkınmada eğitimin, özellikle de teknik eğitimin oynadığı rol ve ülkenin nüfus yapısının özelliklerine uygun bir eğitim planlanmasına duyulan ihtiyaç konularıyla ilgilenmektedir. Diğer yandanda eğitim sosyolojisi, aşağı yukarı bütün ülkelerin anayasa ve yasalarında belirtilen, sosyal adalet, eğitimde fırsat eşitliği ve bölgeler arası dengesizliklerin giderilmesi gibi çağın zorunlu kıldığı temel toplumsal ilkeleri belirlemeye çalışır.
 
Soru12 : uygulamalı ve klinik sosyoloji ne demektir? Yazınız.
Cevap12 : sosyolojik bilgi ve pratiğin birlikte kullanılmasıdır. Aynı zamanda bir sorun çözme aracıdır. Sosyologların oluşturduğu bu duruma klinik sosyoloji denir.
                                                             SOSYOLOJİDE KULLANILAN ARAŞTIRMA YÖNTEM VE TEKNİKLERİ
Soru1 : bilimde araştırma yapılırken birbirinden ayrılmayan iki bağ çalışma nedir? Yazınız.
Cevap1 : teori ( bilgiyi biriktirmek ), yöntem ( veri toplamak).
Soru2 : kuram nedir? Yazınız.
Cevap2 : bilgi edinme sürecinin herhangi bir aşamasında ortaya atılan, bilimsel yöntemle saptanmış bilgilerden oluşan, iç tutarlılığı olan bir açıklama biçimidir.
Soru3 : kuramı oluşturan 3 temel öğe nedir? Yazınız.
Cevap3 : önerme, kavram ve tanımlar
Not: kuramlar, tanımlara dayalı kavram, kavramlara dayalı önermelerden meydana gelir. Bilimsel bilgi üretmede kulanılan kavramların, açık ve seçik bir tanımının yapılması gerekir.
                                                                          BİLİMSEL ARAŞTIRMA İLKELERİ
Soru1: bir bilimsel araştırmada olması gereken temel özellikler nelerdir? Yazınız.
Cevap1: nesnellik ( objektiflik ), doğruluk ve tekrar, basitlik ve açıklık, sınırlılık.
 
                                                     BİLİMSEL YÖNTEMDE TAKİP EDİLMESİ GEREKEN AŞAMALAR
Soru1 : bir bilimsel araştırmada takip edilmesi gereken aşamalar nelerdir? Yazınız.
Cevap1 :
A ) araştırması gereken sorunu ortaya koyup tanımlamak.
B ) konu ile ilgili bilgileri toplamak.
C ) hipotezi formüle etmek.
D ) veri toplamak ve verilerin analizini yapmak.
E ) hipotezle ilgili sonuçlara ulaşmak.
Soru2 : veri toplamak ve verileri analiz etmede kullanılan teknikler nelerdir? Yazınız.
Cevap2 : deney, gözlem ve saha araştırmasıdır.
Soru3 : verilen sunumunda kullanılan istatiksel teknikler nelerdir? Yazınız.
Cevap3: korelasyon ve tablolar biçiminde sunulması.
 
 
Facebook'ta Paylaş
ziyaretçinin IP adresini gösterir:54.158.241.146 ziyaretçinin tarayıcısının ne olduğunu gösterir: CCBot/2.0 (http://commoncrawl.org/faq/) ziyaretçinin hangi alt sayfada olduğunu gösterir: //hasanorenmaden.tr.gg/Davran%26%23305%3B%26%23351%3B-Bilimlerine-Giri%26%23351%3B.htm alt sayfanın başlığını gösterir: Davranış Bilimlerine Giriş en son görülen web sitesinin alanını gösteren haneyi gösterir (für frame yönlendirmesi mevcut olan sayfalarda etkilidir: sayfanın bugünkü tıklanma sayısını gösterir: 148 sayfanın bugünkü ziyaretçi sayısını gösterir: 23 sayfanın toplam tıklanma sayısını gösterir: 333081 sayfanın toplam ziyaretçi sayısını gösterir: 119346 ziyaretçinin bulunduğu "ülke kodunu" gösterir. Almanya'da bulunan bir ziyaretçinin "ülke kodu" mesela "de"dir: us ziyaretçinin bulunduğu ülkenin büyük boy bir resmini gösterir.: us Copy and WIN : http://ow.ly/KNICZ