HOŞGELDİNİZ!.
Ender Varol - Sitenin Kuruluş Tarihi: 2009

İletişim Bilgisi

İLETİŞİM KAVRAMI VE TANIMI
Soru1: iletişimin genel anlamıyla ilgili olarak tanımını nasıl yapabiliriz? Yazınız.
Cevap1: iletişim anlamlarının paylaşım sürecidir.
İLETİŞİM SÜRECİ VE İLETİŞİM SÜRECİNİN ÖĞELERİ
Soru1: süreci nasıl tanımlayabiliriz? Yazınız.
Cevap1: bir olayın sürekli olarak ve birbirini izleyen değişmelerle gelişmesi, başka bir olaya dönüşmesi durumunu süreç olarak tanımlayabiliriz.
Soru2: iletişim sürecini oluşturan öğeler nelerdir? Yazınız.
Cevap2: kaynak, ileti, kanal, araç, alıcı/hedef olarak sınıflandırabiliriz.
İLETİŞİM SÜRECİNİN İŞLEYİŞİ
Soru1: iletişim temel olarak kaç aşamada işler? Bunlar nelerdir? Yazınız.
Cevap1: 2 aşamada işler. Birincisi kaynaktan hedefe ileti akışı, ikincisi ise hedeften kaynağa ileti akışı şeklinde işler.
Soru2 : birinci aşamada iletişim kaç süreçte işler? Bunlar nelerdir? Yazınız.
Cevap2: 2 süreçte işler. Birincisi anlamlandırma/yorumlama süreci, ikincisi kodlama ve gönderme süreci olarak işler.
Soru3: ikinci aşamada iletişim kaç süreçte işler? Bunlar nelerdir? Yazınız.
Cevap3: algılama ve kod açma süreçleri, yorumlama süreci ve kodlama ve geri bildirim süreci
 
İLETİŞİM KAVRAMI VE TANIMI
Soru1: iletişimin genel anlamıyla ilgili olarak tanımını nasıl yapabiliriz? Yazınız.
Cevap1: iletişim anlamlarının paylaşım sürecidir.
İLETİŞİM SÜRECİ VE İLETİŞİM SÜRECİNİN ÖĞELERİ
Soru1: süreci nasıl tanımlayabiliriz? Yazınız.
Cevap1: bir olayın sürekli olarak ve birbirini izleyen değişmelerle gelişmesi, başka bir olaya dönüşmesi durumunu süreç olarak tanımlayabiliriz.
Soru2: iletişim sürecini oluşturan öğeler nelerdir? Yazınız.
Cevap2: kaynak, ileti, kanal, araç, alıcı/hedef olarak sınıflandırabiliriz.
İLETİŞİM SÜRECİNİN İŞLEYİŞİ
Soru1: iletişim temel olarak kaç aşamada işler? Bunlar nelerdir? Yazınız.
Cevap1: 2 aşamada işler. Birincisi kaynaktan hedefe ileti akışı, ikincisi ise hedeften kaynağa ileti akışı şeklinde işler.
Soru2 : birinci aşamada iletişim kaç süreçte işler? Bunlar nelerdir? Yazınız.
Cevap2: 2 süreçte işler. Birincisi anlamlandırma/yorumlama süreci, ikincisi kodlama ve gönderme süreci olarak işler.
Soru3: ikinci aşamada iletişim kaç süreçte işler? Bunlar nelerdir? Yazınız.
Cevap3: algılama ve kod açma süreçleri, yorumlama süreci ve kodlama ve geri bildirim süreci
 
İLETİŞİM: anlamlı iletilerin üretilip paylaşıldığı bir süreçtir.

SÜREÇ: bir olayın sürekli olarak ve birbirini izleyen değişmelerle gelişmesi, bir başka olaya dönüşmesidir.

KAYNAK: algılama, seçme, düşünme, yorumlama süreçlerinde ürettiği anlamlı iletileri simgeler aracılığı ile gönderen kişi ya da kişilerdir.

İLETİ: bir şeyi aktarmayı, iletmeyi isteyen kaynağın ürettiği sözel/görsel/görsel-işitsel fizik(somut) bir üründür.

GÖSTERGE: kendisinden başka bir şeye gönderme yapan, duygularımızla kavrayabileceğimiz bir şeydir ve varlığı, kullanıcıların onu bir gösterge olarak kabul etmelerine bağlıdır.

KOD: bir kültürün, toplumun üyelerince ortak olarak kullanılan bir anlam sistemidir. simgeleri(göstergeleri ve bunların hangi bağlamda nasıl kullanılacağını belirleyen kuralları ve uzlaşımları gelenekleri) içerir.
ANLAM: insanlar tarafından yaratılan, öğrenilen, unutulan, değişen bir oldudur.

KANAL: iletiyi aktaran fiziksel ortamdır.

İLETİŞİM ARAÇLARI: iletileri kanal boyunca aktarılabilir işaretlere dönüştüren fizik ya da teknik araçlardır.

HEDEF/ALICI: kaynaktan gelen iletileri belli biyolojik ve psikososyal süreçlerden alıp yorumlayan ve bunlara sözlü, sözsüz tepkide bulunan kişi ya da gruplardır.

*** yaşamda insanın bütün çevresi hep birtakım anlamlarla yüklüdür. bu anlamlarda insanın çevreyle olan etkileşim ve kurduğu iletişimle kazanılır. burada işlev gören, kültürel değerlerin kuşaktan kuşağa aktarılmasını sağlayan ve bazı kültürlerden diğerlerine kültürel değerlerin aktarılmasını ve alınmasını sağlayan süreç olarak kültürel iletişimdir.

*** toplum bilimsel açıdan kültür, " tarihsel toplumsal gelişme süreci içinde yaratılan bütün maddi ve manevi değerler ile bunları yaratmada, kullanmada, sonraki kuşaklara iletmede kullanılan, insanın doğal ve toplumsal çevresine egemenliğinin ölçüsünü gösteren araçların tümü" olarak tanımlanabilir.  

*** antropolojik açıdan kültür, insanın bir toplum üyesi olarak edindiği bilgi, inanç, sanat, ahlak, hukuk ve törenlerle her türlü beceri ve alışkanlıklarını içeren karmaşık bir bütündür.

*** kültür, el değmemiş(bakir) doğaya karşı, insan varlığının ve etkinliğinin vazgeçilmez ve ayrılmaz bir parçası ve ürünüdür. kısacası kültür insanın ortaya koyduğu ve içinde insanın var olduğu tüm gerçeklik biçimidir.

*** kültür çerçeveleri ya da alanları en kapsamlısından başlamak üzere ideolojik, antropolojik, toplumsal ve artistik olarak sınıflandırılabilir.

*** herhangi bir ülkenin ve toplumun hakim inançları, değerleri, hareket tarzları ve yaptırımlarının türleri temelde o ülkenin genel kültürünü oluşturan parçalardır.

ALT KÜLTÜR: genel kültürdeki bir takım değerlerin ve inanışların paylaşılması, fakat, aynı zamanda bazı kişilerle, yine o toplum içinde başka değerlerin de paylaşılması biçiminde tanımlanabilir.

KARŞIT KÜLTÜR: toplumun bir takım değerlerine ters düşen bir kültür altı grubu biçiminde tanımlanabilir.

*** toplumlardaki kültürel olguların yayılım ya da hareketliliği, daha çok kişilerden ve gruplardan, anılan kişi ve gruplarla aşağı yukarı aynı toplumsal statüdeki başka kişi yada gruplara doğru yatay bir şekilde işler.

*** kitle kültürü üyeleri çoğunlukla kişilikleriyle değil, bir yığının kimliği silinmiş, bilinçli irdeleme gücü yitmiş birimleri olarak duyan, düşünen ve davranan toplumun kültürüdür. ayrıca kitle kültürü; günümüz kültür piyasasının normalarına göre biçimlenmiş ancak, belli bir toplumun yerli kültür ürünlerini de taşıyan, çoğunluğa yönelik bir kültürdür.

*** genel olarak dil, insanın konuşma yeteneği, konuşma yetisi; ikinci olarak bir ulusun yada insan topluluğunun konuşma aracıdır. üçüncü olarak ise, belli bir bireyin konuştuğu dili anlatmak için kullanılır.

*** herhangi bir ileti, belli bir kaynaktan ( reperturdan), başka bir deyişle referans çerçevesinden alınmış, bir takım öğelerin düzenli, sınırlı grubudur.

*** kültürel bağlamdaki iletişim, belli bir kültürel yapılanmadan, belli bir takım işleyiş kurallarına bağlı olarak bir kaynağın; zaman ve mekan içinde iletinin gönderildiği bir kanalın ve iletiyi meydana getiren simgeleri alıp, kendi kültürel yapılanmasındaki simgelere göre çözümleyen, algılayan, bunları belleğine yerleştirip, gerektiğinde bir yansıma gönderen alıcının iletişim yoluyla birbirine bağlanmasıdır.

KONUŞMA: duygu ve düşüncelerimiz, görüp yaşadıklarımızı karşımızdakilere sözcükleri seslendirerek gönderme, iletme işidir.

*** konuşmayı oluşturan etmenler ses, boğumlama ( telaffuz ), konuşma dinamiği, sözcük hazinesi ve biçem ( üslup ) dir.

*** çoğunlukla amaç belirleme konusunda birbiriyle örtüşen iki kategori söz konusudur. bunlar bilgilendirme ve ikna etmedir. eğlendirme için konuşma ya da bir başka kategori olarak değerlendirilebilir.

ANA FİKİR CÜMLESİ: konuşma yapıldıktan sonra konuşmacının, dinleyicinin aklında kalmasını istediği özet cümledir.

*** başarılı konuşmanın anahtarı, "konuşulan kişiye bir doğruyu, bir bilgi ya da düşünceyi sözcüklere çevirerek mükemmel biçimde aktarmaktır.

*** her konuşma iki ileti içerir. konuşmacı tarafından gönderilen ileti ve dinleyici tarafından alınan ileti.

*** süreçlerle ilgili bilgilendirici konuşma türleri dinleyicilerin bir süreci daha iyi anlamasına yönelik konuşma ve dinleyicilerin herhangi bir süreci kendilerinin daha iyi gerçekleştirmelerine yönelik konuşmadır.

*** ikna edici konuşma; belli bir takım sözel tartışmalar oluşturma, oluşturulan bu sözel tartışmaları özel ve belli dinleyicileri harekete geçirme, istendik değişmeler ortaya çıkarmak amacıyla düzenleme sanatıdır.

*** dinleme gelen seslerin, iletilerin kod açımının yapılması ve anlamlandırılması ile ilişkili iken, işitme sadece ses dalgalarının belli işitme düzenekleri ile beyne iletilmesinden ibarettir.

*** iletinin sürecinde alıcı konumundaki dinleyenlerin dinlediğini tam olarak anlayabilmesi ya da bunu gösterebilmesi için konuşma sürecinin en önemli öğelerinden bir olan geri bildirim öğesinin işe koşulması gerekir.

SÖZSÜZ İLETİŞİM: söz dışındaki sesleri de içeren, sözel ( verbal ) olamayan göstergelerden oluşan iletişim kodlarıdır.

*** kullanım açısından kodların bilinçsiz ya da amaçlı ve kasıtlı yapılıp yapılmadığına göre bir sınıflama yapılabilir. kodlama açısından bakıldığında ise kodun türünün, vücut işaretleri ile onun işaret ettiği şey arasındaki ilişkiyi belirlemesi açısından önemli oluşudur.

*** beden dili ( vücut dili/ kinesics ) ve vücut hareketleri iletişimde bulunan insanların birbirlerine karşı olan durumlarının da ifadesi olabilir.

*** ses kodları birçok işlev de yerine getirirler. içe dönüklük ya da dışa dönüklüğü, baskınlık ya da bastırılmışlığı, hoşlanmayı ya da hoşlanmamayı, iletişimde sıra düzenini ve toplumsal cinsiyet, yaş, ırk hakkındaki bilgilerin aktarılmasını sağlar ya da destekler.

!!! alan ve alan kullanımı farklılıkları ( güce sahip insanlar daha büyük alan elde etme eğilimindedir. örneğin daha büyük arabalar, ofisler, evler vb. ).

GRUP: birbirleriyle etkileşimde bulunan, psikolojik olarak birbirlenin varlığından haberdar olan ve kendisini bir grup olarak algılayan küçük ve ya büyük insan toplulukları olarak tanımlanabilir.

*** birey, grup üyeliği sayesinde kim olduğuna dair bazı duygular geliştirebilir. bunları doğrulayabilir, bir statü kazanabilir ve bu yolla kendine olan saygısını arttırabilir.

*** bir birey grup içerisindeki diğer üyelerden belirli davranışlar göstermesini bekler. buna, gruplar ve grup yapısı açısından bakıldığında " rol " adı verilir.

GRUP KURALLARI: üyelerden beklenen davranışlarla ilgili kural, ilke, yaklaşım, yöntem ve standartlardır.

GRUP BAĞLILIĞI: grup üyeleri arasındaki yakınlık, ortak tutum, düşünce, inanç ve davranışa sahip olma ile grup içinde kalma,  grup  amaçlarını gerçekleştirme konularındaki kararlılıklarının derecesi olarak tanımlanabilir. 

*** gruplarda biçimsel olmayan bir iletişim yöntemi olan dedikodu neredeyse bütünüyle sözlü iletişim aracılığıyla gerçekleşir. çünkü yazılı iletişim kalıcıdır ve belge niteliği taşır.

YÖNETİM: başkaları aracılığıyla iş yapmak, başkalarının yardımını isteme faaliyeti olarak tanımlanabilir.

*** örgütin işleyebilmesi için, tüm çalışanlar tarafından örgütte nelerin nasıl yapıldığı ve yapılacağına ilişkin doğru ve anlaşılır bilgilerin bilinmesi gerekir. 

*** örgüt içi iletişim, bilginin örgüt içinde dolaşımını ve paylaşılmasını, başta çalışanların örgüt amaçlarını ve neyin, nasıl yapılacağına ilişkin bilgilerin yayılmasını amaçlar.

*** eş güdüm, örgütün amaçları doğrultusunda birbirinden farklı birimlerde, farklı görevler yapan çalışanların birbirini tamamlayan, uyumlu bir çalışma gerçekleştirmesini sağlar.

*** yönetim bilgi ve ya bilişim sistemleri örgütlerin bilgi ve iletişim ihtiyaçlarının artması sonucunda ortaya çıkmıştır.

*** örgütün yönetimi ve bunun için gerekli olan otoritenin gerçekleşmesi, yukarıdan aşağıya mesaj iletiminin sağlıklı bir şekilde gerçekleşmesine bağlar.

*** aşağıdan yukarıya doğru iletişimin sağlıklı bir şekilde işleyip işlememesi, yöneticilerin yönetim anlayışlarına, örgütün kültürel özelliklerine bağlıdır.

*** örgütler, toplumsal birer sistem olarak toplumun ekenomik, toplumsal ve kültürel yapısından soyutlanamazlar.

BÜLTEN: örgütün çalışmaları hakkında, çalışanları bilgilendirmek amacıyla, belirli zamanlarda yayınlanan çok sayfalı mektuplar, bülten olarak adlandırılır.

ÇATIŞMA: bireyde karşıt duyguların ve aynı anda belirmesi, belirginleşmesinden kaynaklanan ruhsal gerginlik durumu, bağdaşmaz, uzlaşmaz içtepi, istek ve eğilimlerin bireyi aynı zamanda ve hemen hemen aynı güçle etkilenmesidir.

BİREYSEL ÇATIŞMA: bireyin kendisinden ne beklediğinden emin olmadığı vey a deneyimleri, ilgileri, amaçları ve değerleri ile uyuşmayan işleri ve benzeri rollari yerine getirmesi istenildiğinde y6a da kendisinden yapabileceğinden fazlasın ın beklendiği durumlarda ortaya çıkan çatışmalardır.

YANLIŞ YÖNETİLMİŞ ÇATIŞMA: çatışmadan sürekli kaçmaya çalışıldığı ya da tam tersine hazırlıksız bir anda, en kötü zamanlama ile saldırganca bir tavırla tartışılıp/ kavga edildiği, sorunlarla, ortaya çıktıkları sıralarda baş etmenin ihmal edildiği, lafların sıralandığı durumdur.

YAPISAL ANALİZ: insan benliğini, ana-baba, çocuk ve yetişkin olmak üzere üç farklı biçimde inceleyen bir çatışma yönetimi biçimdir.

ÖRGÜTLER ARASI ÇATIŞMA: bir ekonomik sistem içinde yer alan örgütlerin birbiri ile çatışmasıdır. çatışma örgütte güven ve anlayışın egemen olduğu bir atmosfer oluşturmak için kullanılabilir.

*** iknada kaynak iknacı, bir başka ifadeyle iletinin kodlayıcısıdır. ikna inanılırlıkla başlar ve inanırlık, güven ve uzmanlığı gerektiren bir durumdur. inanılır bir kaynaktan gelen ileti daha inandırıcı bulunarak tutum değişimine yol açar. 

*** ikna edilmek istenen kişiler ikna sürecinde alıcı/ ikna edilen olarak adlandırılır. alıcının/ ikna edilenin kişilik özellikleri ikna edici iletiden etkilenme olasılıklarını ve dolayısıyla ikna olma durumlarını etkiler.

*** ikna edici iletişimden asıl beklenen, insanların davranışlarında değişiklik yapmaktır. insanların istenilen yönde davranışlarda bulunmasını sağlamak, onların öncelikle tutumlarında değişiklik yapmakla mümkün olabilir. davranışın içten gelerek yapılması, tutum değişikliğine etkide bulunur.

*** aristo'ya göre ikna, " her ( belirli ) durumda mevcut ikna araçlarını görebilme yeteneği "dir. kenneth burke'e göreyse ikna, aristo'nun tartıştığı stratejiler üzerine ve iletişimde simgelerin/ göstergelerin gücünün anlaşılması üzerine odaklanır. burke'e göre ikna, bir birey ya da grubun, dil stratejileri ve/ ve ya görsel imgeleri diğer bireyler ya da gruplarla özdeşleşmek için kullanmaları sonucunda anlamın birlikte üretimidir. 

*** aristo' ya göre ikna, kaynağın inandırıcılığı ( ethos ), duygusal çekicilikler ( pathos ), mantıki çekicilikler ( logos ), ya da bunların birleşiminden oluşur. ikna, ikna eden ve ikna edilen arasında ortak zeminin varlığı söz konusu olduğunda daha etkili olur.

*** larson'a göre ikna, simge/ gösterge kullanımı sonucunda bir kaynak ve bir alıcı araındaki özdeşleşme durumunun birlikte yaratılmasıdır ve yalnızca kaynak ve alıcı arasında işbirliği olduğunda meydana gelir. 

*** iknacının hedeflerine ulaşabilmesi için izlemesi gereken dört strateji bulunan bu modelde, kendi iyi noktalarımız ve karşımızdakinin zayıf noktaları yoğunlaştırılır. kendi zayıf noktalarımız ve karşımızdakinin iyi noktaları azaltılır. 

*** medyanın siyaset kapsamı dört şekilde gerçekleşir. bunlardan ilki, gündem oluşturma fonksiyonu, ikincisi, heyecan verici duygusal olaylara odaklanması, üçüncüsü, kampanyaları at yarışı gibi görmesi ve dördüncüsü ise politik süreçlerin yorumlayıcısı olarak.

*** iletişim insan varlığının sosyal yaşamı için temel bir öğedir.

*** radyo, televizyon, gazete gibi teknolojinin sağladığı araçlarla uzak mesafelerdeki insanlarla iletişim kurma; eğlence sunma; enformasyon ve bilgi göndermedir.

BERİD: abbasiler döneminde askeri ve idari amaçlı kullanılan haberleşme sistemidir.

PEYK: kısa mesafe veya kent içi haberleri yaya olarak taşıyan, hızlı koşma yeteneğine sahip insanlara verilen addır.

*** belli bir zaman diliminde, tartışmalı bir sorun karşısında, bu sorunla ilgilenen kişilerin oluşturduğu grup ve ya gruplara hakim olan kanaattir.

KANAAT ÖNDERİ: görece belli bir sıklıkla, diğer bireylerin tutumlarını ve ya davranışlarını teklifsiz olarak etkileyebilen kişidir.

BASKI GRUPLARI: ortak menfaatler etrafında birleşen ve bunları gerçekleştirmek için siyasal otoriteler üzerinde etki yapmaya çalışan örgütlenmiş gruplardır.

MODEL: toplumsal yapı ve süreçlerinin anlatılmasında, bu yapı ve süreçlerin öğelerinin ve bu öğeler arasındaki ilişkilerin anlaşılması ve öğrenilmesinde yardımcı olması amacıyla kullanılan soyut şekiller ve kuramlardır.

KURAM: sistemli bir biçimde düzenlenmiş birçok olayı açıklayan ve bir bilime temel olan kurallar bütünüdür.

MANİPÜLASYON: insanları, kendi bilgileri dışında ve ya istemedikleri halde etkileme ve yönlendirmedir.

KANI ÖNDERİ: çevresindeki bireylerin tutumlarını ve ya davranışlarını etkileyebilen kişidir. kanı önderinin kendi çevresi tarafından belli bir konuda özel bir uzmanlığı olduğu kabul edilmektedir.

EŞİK BEKÇİSİ: bir bilgi veya haber kitle iletişim aracından geçerken bu iletiye müdahale eden(ler)dir. bu kişilerin ana işlevi, halka duyurulacak haber ve bilgileri süzgeçten geçirmektir.

HABER DEĞERİ: bir olayın haber olarak halka duyurulabilmesi için taşıması gereken niteliklerdir.

MEDYA GÜNDEMİ: medya içeriklerindeki olay ve ya konuların belli bir zamanda önemlilik derecelerinin sıralamasıdır.

KAMUOYU: tartışmalı bir konu üzerinde egemen ve sesini duyurabilen görüştür.

*** medya okuryazarlığı, medyanın izleyiciler tarafından daha bilinçli olarak algılanmasını sağlayan bir uğraştır.

*** yeni medya bilgisayarların işlem gücü olmaksızın oluşturulamaz ve kullanılamaz. 

*** ekonomisi bilgi üretimine dayanan toplumlara bilgi toplumu denilmektedir.

*** medya düzenlemesi yasalar aracılığıyla, medya kuruluşlarının mülk sahipliğini, frekans tahsisini, yayın içerikleri ve biçimlerini şekillendirmektedir. 

ziyaretçinin IP adresini gösterir:54.158.241.146 ziyaretçinin tarayıcısının ne olduğunu gösterir: CCBot/2.0 (http://commoncrawl.org/faq/) ziyaretçinin hangi alt sayfada olduğunu gösterir: //hasanorenmaden.tr.gg/%26%23304%3Bleti%26%23351%3Bim-Bilgisi.htm alt sayfanın başlığını gösterir: İletişim Bilgisi en son görülen web sitesinin alanını gösteren haneyi gösterir (für frame yönlendirmesi mevcut olan sayfalarda etkilidir: sayfanın bugünkü tıklanma sayısını gösterir: 80 sayfanın bugünkü ziyaretçi sayısını gösterir: 15 sayfanın toplam tıklanma sayısını gösterir: 333013 sayfanın toplam ziyaretçi sayısını gösterir: 119338 ziyaretçinin bulunduğu "ülke kodunu" gösterir. Almanya'da bulunan bir ziyaretçinin "ülke kodu" mesela "de"dir: us ziyaretçinin bulunduğu ülkenin büyük boy bir resmini gösterir.: us Copy and WIN : http://ow.ly/KNICZ