HOŞGELDİNİZ!.
Ender Varol - Sitenin Kuruluş Tarihi: 2009

İktisada Giriş

Soru – 1: İktisadın Tanımını Yapınız.
Cevap – 1: İktisat bilimi kıtlık gerçeğine dayanır.
Soru – 2: İktisadın Temel Özellikleri Nelerdir? Yazınız.
Cevap – 2:
       A) iktisat sosyal bir bilimdir
       B) iktisad analiktir.
       C) iktisat, insan davranışının sadece iktisadi yönünü seçip inceler.
       D) iktisat, malların tüketimi ile olduğu kadar üretimi ve dağıtımıyla da ilgilidir.
Soru – 3: iktisatçılarca kullanılan araştırma yönleri nelerdir? Yazınız.
Cevap – 3:
A)     Gerçekleri toplama
B)      Teori oluşturma ve test etme
C)      İktisat politikaları oluşturma
Soru – 4: betimleyici iktisat nedir? Yazınız.
Cevap – 4: iktisatçı ilk olarak, belli bir ekonomik sorunla ilgili bütün gerçekleri araştırıp toplar. Bu yönüne betimleyici iktisat denir.
Soru – 5: ekonomik analiz nedir? Yazınız.
Cevap – 5: toplanan gerçekler daha sonra sistematik bir şekilde tasnif edilir, yorumlanır ve bu gerçekler belli ilkeler şeklinde genelleştirilir. Başka bir deyişle, iktisatçı veriye dayanarak ekonomik davranış hakkında genel bir teori oluşturur ve daha sonra oluşturduğu bu teoriyi test eder. Yani gerçeklerden ilkeler ve teoriler türetme işine ekonomik teori veya ekonomik analiz denir.
Soru – 6: hipotez nedir? Yazınız.
Cevap – 6: iktisat, yapılan varsayımlar aracılığı ile basitleştirilen modeli hipotezler oluşturarak test eder. Hipotez ise iki değişkenin birbirleriyle nasıl ilişkili olduğunu belirleyen koşullu bir önermedir. Hipotez, bir şey değiştiğinde diğer bir şeyin nasıl değişeceği konusundaki ilişkiyi gösterir. Örnek vermek gerekirse ilk olarak konu ile ilgili varsayımlar ele alınırsa;
A)     Alıcılar ile satıcılar kendi aralarında fiyat konusunda yoğun bir rekabet vardır.
B)      Fiyat düştükçe talep artar
C)      Fiyat arttıkça arz artar
 
 

KITLIK; insan ihtiyaçlarının sonsuz, ancak bu ihtiyaçları karşılayacak kaynakların sınırlı olması olgusudur.

İKTİSAT: bireyler ve toplumların sahip oldukları sınırlı kaynakları, sınırsız olan ihtiyaçlarını karşılamak için nasıl dağıttıklarının incelenmesidir.

BETİMLEYİCİ İKTİSAT: belirli bir ekonomik sorunla ilgili tüm gerçeklerin araştırılıp toplanmasıdır.

EKONOMİK ANALİZ: gerçeklerden ilkeler ve ya teoriler türetme işlemidir.

HİPOTEZ: iki değişkenin birbirleriyle nasıl ilişkili olduğunu belirleyen koşullu önermedir.

İKTİSAT POLİTİKASI: belirli ekonomik sorunların çözümüne ve ya bu sorunların ortaya çıkmasını önlemeye dönük politikaların oluşturulması sürecidir.

TÜMEVARIM: gözlenen gerçeklerden hareketle teorinin oluşturulması, yani özelden genele gidilmesidir.

TÜMDENGELİM: teoriden hareket ederek gerçeklerin incelenmesi, yani genelden özele gidilmesidir.

RASYONEL DAVRANIŞ: tercih yapmak ve ya karar almak durumunda olan bir iktisadi birimin kendi hedefine uygun biçimde hareket etmesidir.

MARJİNAL ANALİZ: mevcut koşullar değiştiği zaman ne olacağının incelenmesidir.

DİĞER ŞARTLAR SABİTTİR VARSAYIMI: bir iktisadi olguyu etkileyen çok sayıda faktörden sadece bir tanesinin değiştiği, diğer faktörlerin ise değişmediği varsayımı.
123+
TÜMLEME YANILGISI: birey için doğru olanın grup için de doğru olacağı şeklinde hatalı bir sonuca ulaşılmasıdır.

MİKRO İKTİSAT: iktisadın, mevcut durumu inceleyerek insan davranışı ve insanların piyasa, endüstri, firma ve birey gibi nispeten küçük birimlerle ilişkili tercihlerini inceleyen bölümüdür.

MAKRO İKTİSAT: iktisadın, bir bütün olarak ekonomiyi ve toplulaştırılmış ekonomik davranışı inceleyen bölümüdür.

POZİTİF İKTİSAT: iktisadın, mevcut durumu inceleyerek ne olduğunu belirlemeye yeni gelen
NORMATİF İKTİSAT: toplumsal refahın en üst düzeyde sağlanabilmesi için ne olması gerektiğini inceler.

HANEHALKI: aynı çatı altında yaşayan ve ortak finansal kararlar alan tüm insanlardır.

FİRMALAR: üretici kaynakları kullanan ve ne üretileceğini kararlaştıran şahıs şirketinden devlete kadar bütün üretici birimlerdir.

DEVLET: ekonomide gerekli düzenlemeleri yapan, piyasalara üretici ve tüketici olarak kabılabilen ve de vergi toplama ayrıcalığına sahip oluşum.

İHTİYAÇ: tatmin edildiğinde haz ve doyum, tatmin edilmediğinde ise acı ve üzüntü veren duygudur.

ZORUNLU İHTİYAÇLAR: insanın yaşamını devam ettirebilmesi için gerekli olan ve karşılanması zorunlu olan gereksinimlerdir.

ZORUNLU OLMAYAN İHTİYAÇLAR: karşılanmaları yaşamsal olmayan, ancak tatmin edildikçe insanlara haz veren ihtiyaçlardır.

MAL: ihtiyaçları tatmin etme özelliği taşıyan fiziksel varlıklardır.

HİZMET: ihtiyaçları tatmin etmesine karşın maddi özelliği olmayan şeylerdir.

EKONOMİK MAL: elde edebilmek için mutlaka belli bir çaba harcanması ve ya bir bedel ödenmesi gereken maldır.

SERBEST MALLAR: doğada her istendiğinde bulunabilen ve çaba sarf etmeden elde edilebilen mallardır.

TÜKETİCİ MALLARI: tüketicinin ihtiyaçlarını doğrudan karşılayan mallardır.

ÜRETİCİ MALLARI: diğer üretici malları ya da tüketici malları üretiminde kullanılan mallardır.

DAYANIKLI MALLAR: elde edildikten sonra uzun süre fayda sağlayan mallardır.

DAYANIKSIZ MALLAR: fayda sağladığında yok olan, biten mallardır.

GRAFİK: değişkenler arasındaki niceliksel ilişkinin görsel olarak ifade edilmesidir.

BAĞIMLI DEĞİŞKEN: genellikle Y ile gösterilen ve değeri, bir ve ya birden fazla bağımsız değişkendeki değişmelere göre belirlenen değişkendir.

BAĞIMSIZ DEĞİŞKEN: genellikle X ile gösterilen ve değeri incelenen eşitlik dışında ve ya eşitlikten bağımsız olarak belirlenen ve bağımlı değişkenin değerindeki değişmelere neden olan değişkendir.

ORJİN: bir grafikte x ve y- eksenlerinin kesiştiği noktadır. bu noktada hem X hem de Y değişkeninin değeri sıfıra eşittir.

KAYNAKLAR: mal ve hizmet üretiminde kullanılan doğa ya da insanlar tarafından sağlanan tüm araçlardır.

ESNEK: mal ve hizmet üretmek için gerekli fiziksel ve zihinsel çalışmalardır.

SERMAYE: diğer malları üretmek için kullanılan makineler, araçlar ve fabrikalardır.

BEŞERİ SERMAYE: çalışanların eğitim ve yetiştirilme aracılığı ile elde ettikleri bilgi birikimi ve yetenekleridir.

ÜRETİM FAKTÖRLERİ ( GİRDİLER ): toprak, emek ve sermayeden oluşan kaynaklar.

RASYONEL SEÇİM: dikkate alınan her bir seçenek ya da alternatife ilişkin maliyetlerin karşılaştırılmasıdır.

FIRSAT MALİYETİ: bir kararı uygularken vazgeçilen bir başka karardır.

PARASAL FİYAT: bir malı satın almak için vazgeçtiğimiz TL miktarıdır.

ÜRETİM İMKANLARI EĞRİSİ: mevcut üretim faktörleri ve üretim teknolojisi veri iken, belirli bir dönemde ekonominin maksimum düzeyde üretebileceği çeşitli çıktı ( ürün ) bileşimlerini gösteren eğridir.

ARTAN FIRSAT MALİYETİ: bir malın daha fazla üretilebilmesi için diğer malın üretiminden vazgeçilmesi gerekn miktarın her aşamada artmasıdır.

MARJİNAL DÖNÜŞÜM ORANI: bir maldan bir birim daha fazla üretmek için öteki malın üretiminden ne kadar fedakarlık etmek gerektiğini göstermektedir.

PİYASA EKONOMİSİ: neyin, nasıl ve kimler için üretileceği sorularına birbirinden bağımsız olarak hareket eden tüketiciler, üreticiler, devlet ve diğer organizasyonların kararlarına bağlı olarak cevap bulunan ekonomik sistemdir.

KUMANDA EKONOMİSİ: temel ekonomik sorulara ilişkin kararların merkezi otorite ( devlet ) tarafından alındığı ekonomik sistemdir.

KARMA EKONOMİ: kamu mülkiyeti ve özel mülkiyetin, piyasa ekonomisi ve piyasa ekonomisine devlet müdahalesinin, fiyat mekanizması ve planlamanın farklı ölçülerde bir araya getirilmesi ile çalışan ekonomik sistemdir.

FAYDA: bireyin tüketilen mal ve hizmetten elde edeceği memnuniyettir.

TOPLAM FAYDA: belirli bir zaman diliminde, bireyin diğer mal ve hizmetlerden olan tüketimi sabit iken, bir malı çeşitli miktarlarının tüketilmesi sonucu ulaşılan tatmin düzeyidir.

MARJİNAL FAYDA: belirli bir zaman diliminde bir maldan bir birim daha fazla tüketilmesi sonucu toplam faydada meydana gelişme değişmedir.

AZALAN MARJİNAL FAYDA: bir malın ilave miktarları tüketildikçe elde edilen ek faydanın ( marjinal faydanın ) azalacağı ilkesidir.

FAYDA MAKSİMİZASYONU KURALI: bir mal için harcanan bir birim paranın marjinal faydasını bir başka mala harcanan bir birim paranın marjinal faydasına eşitleyen mal bileşimlerinin tercih edilmesi ile elde edilen faydanın maksimum olacağını ifade eden kuraldır.

TÜKETİCİ DENGESİ: tüketicinin belli şartlarda en yüksek fayda düzeyini sağladığı durumdur.

 ziyaretçinin IP adresini gösterir:54.80.217.80 ziyaretçinin tarayıcısının ne olduğunu gösterir: CCBot/2.0 (http://commoncrawl.org/faq/) ziyaretçinin hangi alt sayfada olduğunu gösterir: //hasanorenmaden.tr.gg/%26%23304%3Bktisada-Giri%26%23351%3B.htm alt sayfanın başlığını gösterir: ─░ktisada Giri┼č en son görülen web sitesinin alanını gösteren haneyi gösterir (für frame yönlendirmesi mevcut olan sayfalarda etkilidir: sayfanın bugünkü tıklanma sayısını gösterir: 133 sayfanın bugünkü ziyaretçi sayısını gösterir: 9 sayfanın toplam tıklanma sayısını gösterir: 333573 sayfanın toplam ziyaretçi sayısını gösterir: 119408 ziyaretçinin bulunduğu "ülke kodunu" gösterir. Almanya'da bulunan bir ziyaretçinin "ülke kodu" mesela "de"dir: us ziyaretçinin bulunduğu ülkenin büyük boy bir resmini gösterir.: us Copy and WIN : http://ow.ly/KNICZ